{"total":403,"stores": [ {"name":"Cửa hàng chính","web_address":"Lô CN2, Khu Công nghiệp Phú Nghĩa, Huyện Chương Mỹ, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.5764989112045!2d105.6691502144057!3d20.92935149654159!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31344e1dcfe7506d%3A0x3c76f522a5bb8cca!2zS2h1IEPDtG5nIE5naGnhu4dwIFBow7ogTmdoxKlh!5e0!3m2!1sen!2s!4v1537864558644","district_code":"HUYENCHUONGMY","province_code":"HANOI"} ] }